สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์โครงการ “ชุมชนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone 4.0” ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

แบ่งปัน


ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมจัดระบบการป้องกันอาชญากรรม ในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” นำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน

วันนี้ 14 กันยายน 2564 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มาตรวจเยี่ยม สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สถานีตำรวจนำร่องภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone” ชุมชนย่านตลาดบ้านคลองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่การค้าขายระดับพื้นฐานจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่มีความหนาแน่นของประชากรในทุกระดับ ประกอบด้วย 4 ชุมชน ในพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ ชุมชนสิงหวัฒน์ซอย 3, ชุมชนสิงหวัฒน์ซอย 5, ชุมชนพระลือ, ชุมชนบ้านคลองสามัคคี และชุมชนบ้านคลองพัฒนา มีประชากรในพื้นที่ ประมาณ 4589 คน ภายใต้พื้นที่รับผิดชอบกว่า 2 ตร.กม.

สภ.เมืองพิษณุโลก ได้จัดตั้งเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานี หรือ big six และ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ฟื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม ซึ่ง ผู้บัญชาการตำรวจภาค 6 ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พยุห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่ ผบก..จว.พิษณุโลก ,พ.ต.อ.กฤชกนก ด่านอุดม รอง ผบก ภ.จว.พิษณุโลก , พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก ,นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , ตร..เปรมฤตี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ,คณะ กต.ตร.จังหวัดพิษณุโลก ,นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก คุณสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโสก, เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายด้วย


สภ.เมืองพิษณุโลก ได้มีการพิจารณาถึงความพร้อม เลือกชุมชนตลาดบ้านคลอง ในการนำร่องโครงการ Smart Safety Zone พร้อมทั้งได้นำนโยบาย ผบ.ตร. ตามแนวคิดที่จะลดความหวาดระแวงภัยอาชญากรรมความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และการนำนวัตกรรมมาใช้ ดังนี้

1. การใช้แอพพลิเศชั่น Police | Lert U, OBS I-service ฝากบ้านไว้กับตำรวจ, ระบบสายตรวจ 4.0 Life 360 ติดตาม และตรวจสอบเส้นทางการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ
2. ปรับปรุงห้อง CCOC ให้เป็นไปตามแบบที่ ตร.กำหนด และเป็นจุดควบคุมสั่งการแบบครบวงจร
3. เชื่อมระบบกล้องวงจรปิดจากศูนย์ควบคุมสั่งการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก IP CCTV จำนวน 143 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มเติมอีกจำนวน 40 ตัว ในเขต Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. ติดตั้งโปรแกรม License plate ติดตามทะเบียนรถต้องสงสัย รวมถึงจัดทำศูนย์ปฏิบัติการ CCOC และเชื่อมสัญญาณ
กล้องมายังศูนย์เพื่อสามารถควบคุม และสั่งการเหตุด่วนได้ทันท่วงที
5. ติดตั้งเสารับแจ้งเหตุ SOS บริเวณตลาดบ้านคลอง
ปรับภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อม ขีตสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรขาวแดง ประสานภาคเอกชนให้ปรับมุมกล้อง CCTV ส่องไปยัง
พื้นที่สาธารณะ และเพิ่มไฟส่องสว่างในพื้นที่ล่อแหลม
6. นวัตกรรมโปรแกรม Adaptive Traffic Signa Control (ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ) ขณะนี้พื้นที่ตามโครงการ “ชุมซนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone ๔.๐” ของ สภ.เมืองพิษณุโลก มีความพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน