ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม ทำหมันสุนัข-แมว เป็นส่วนหนึ่งของ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564”

แบ่งปัน

องค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 เป็นการรวมตัวของนักวิชาการหลายสาขาวิชาชีพจากนานาประเทศเพื่อร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และได้มีข้อตกลงกำหนดวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งครั้งแรกได้จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2550 โดยมี 46 ประเทศเข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” ต่อมาที่ประชุม เครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของ หลุยส์ ปาสเตอร์ ที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้กับผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งองค์การเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประกอบด้วยกรมปศุสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ กรมควบคุมโรค ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ในปี พ.ศ. 2564 คณะผู้จัดงานมีมติให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2021) ในวันที่ 28 กันยายน 2564

“กลัวโควิด อย่าลืมพิษสุนัขบ้า ไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนัก” การจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อปลูกจิตสำนึก ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมวของกรมปศุสัตว์ โดยโครงการนี้จะช่วยลดจำนวนประชากรสุนัข-แมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของในประเทศไทย ซึ่งจำนวนประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของถือว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้กิจกรรมนี้จะเป็นการความสัมพันธ์ ความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาครัฐ องค์กรต่างๆ และประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในเดือน กันยายน 2564 เพื่อให้บริการประชาชนตามความเหมาะสมและประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า ความสำคัญในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ต่อไป โดยในจังหวัดพิษณุโลก จัดที่พื้นที่วัดวังปลาดุก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก