เทศบาลนครพิษณุโลกจัดพิธีส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 5 ครอบครัว

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการชุมชนไชยานุภาพ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย พันเอกสมใจ คิดเกื้อการุญ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พันเอกธีรยทธ์ สายยืด รองเสนาธิการ กองพลทหารราบที่ 4 พันโทสุเทพ เพ็ชรพินิจ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 39 คุณศิรทิพย์ ภาษีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก และประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 5 ครอบครัว ประกอบด้วย 1. นางเฉลา พรามพลอย ชุมชนไชยานุภาพ 2. นายวิลเรี่ยม อินทโชติ ชุมชนดีอินทร์พัฒนา 3. นางจิราภา แซ่เจว ชุมชนวิสุทธิกษัตริย์ 4. นายเฉลิมพร ชัยวัน ชุมชนพระร่วง ซอย 2 และ 5. นางนิภา ศรีโมรา ชุมชนพระร่วง ซอย 2 ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้ให้ความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2561- ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 80 ครอบครัว


โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนประกอบด้วย เทศบาลนครพิษณุโลก ประธานชุมชนที่มีการสำรวจผู้ที่มีความเหมาะสมให้ความช่วยเหลือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรช่วยออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ครอบครัว เป็นเงิน 204,000 บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้แก่คนพิการ ตามโครงการปรับภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 4 ครอบครัว เป็นเงิน 60,565.24 บาท โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรและกำลังพลจากหน่วยงานสังกัด กองพลทหารราบที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 3 และมณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป