ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาวุธไทยโบราณ ตำบลดอนทอง

แบ่งปัน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น โรงตีดาบตาไก่ สองแคว หมู่ 5 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำอาวุธไทยโบราณ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชน เพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีของไทย การต่อยอดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยโรงตีดาบตาไก่ สองแคว จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาวุธโบราณ กระบวนการหลอมโลหะ กระบวนการขึ้นรูปโลหะและการตีอาวุธไทยสมัยโบราณ และงานทรัพย์สินการลงรักษ์ปิดทองฝักดาบ เป็นต้น