สสว. จับมือมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศหวังเสริมสร้างเครือข่ายภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรองรับการแข่งขันยุค 4.0

ที่ห้องประชุม 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) , ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ นางณัฐพร พุทธสีมา ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเสวนาในหัวข้อ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศหวังเสริมสร้างเครือข่ายภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน รองรับการแข่งขันในยุค 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าหมายยกระดับวิสาหกิจชุมชนภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง

โดยจัดกิจกรรมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่กำลังต้องการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจไปจนถึงพัฒนาศักยภาพการผลิตต่อยอดสินค้าผลิตภัณฑ์รวมไปถึงสร้างช่องทางการขายใหม่ ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมและกำหนดเป้าหมาย ให้ความรู้ด้านอาชีพกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครงการจำนวน 400 ราย ได้แก่ พื้นฐานด้านอาชีพและธุรกิจต่างๆ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน การตั้งราคา ความรู้ในการทำธุรกิจ ช่องทางการค้าและส่งเสริมการค้าออนไลน์ไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างไอเดีย รวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสมุนไพรเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานให้บริการแก่ชุมชนครอบคลุมหลายมิติเป็นเครือข่ายอยู่มหาวิทยาลัยเช่น พื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมห้องปฏิบัติการอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยออกแบบนวัตกรรม หน่วยบริการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกาสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น


สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างกองการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 063-5897925 (คุณฝน) , 087-6172029 (คุณวุ้น) และ 086-3884730 (คุณจา)