กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวทหารใหม่

แบ่งปัน

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคํา แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและ ญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจําการ (ทหารใหม่) เข้ารับราชการ ณ อาคาร อเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวัน พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหาร ใหม่ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจําการ (ทหารใหม่) เข้ารับราชการนั้น กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่และระบบการฝึกทหารกองประจําการ (ทหารใหม่ จํานวน 10 สัปดาห์) ของกองทัพบก รวมทั้งชี้แจง สิทธิที่ทหารกองประจําการ (ทหารใหม่) จะได้รับระหว่างการรับราชการการศึกษาต่อระหว่างอยู่ ในกองประจําการ การฝึกอาชีพก่อนปลดประจําการ เน้นย้ำความจําเป็นของการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารใหม่) ต่อประเทศชาติ เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เกิดความรู้สึกภูมิใจ ที่มีส่วนในการทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัว และญาติทหารใหม่ และส่งข่าวระหว่างที่ทหารกองประจําการ (ทหารใหม่) กําลังดําเนินการฝึกให้ ครอบครัวและญาติทหารใหม่ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่คลายกังวล และเมื่อทหารกองประจําการ (ทหารใหม่) ฝึกครบ 10 สัปดาห์ เชิญชวนครอบครัวและญาติทหาร ใหม่ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติ เพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่ รับทราบพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่ ชมการแสดงความสามารถของทหารใหม่ และรับตัวทหารใหม่กลับพักบ้านหลังจบการฝึก

ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดนิทรรศการ จัดการแสดงศักยภาพของหน่วย อาทิ เช่นการ แสดงของหน่วยดุริยางค์, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จฯ พระนเรศวรมหาราชมาบริการตรวจโรคเบื้องต้น