ส่งต่อความสุข มอบคนละชุดเพื่อน้อง

แบ่งปัน

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าผ่าน “โครงการส่งต่อความสุข มอบคนละชุดเพื่อน้อง” ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และได้ส่งมอบ ให้กลุ่มอาสาเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ที่ วัดราชบูรณะ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

โครงการ “ส่งต่อความสุข มอบคนละชุดเพื่อน้อง” จัดทำเพื่อนำเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาค
โดยมีที่ปรึกษาโครงการคือ อาจารย์ บุษบา หินเธาว์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 18 คน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการภายในมหาวิทยาลัยโดยมีการแจกใบปลิวและโพสต์ข้อมูลโครงการตามสื่อโซเชียล และมีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก ของที่ได้รับจากการบริจาคได้ส่งมอบให้กลุ่มอาสาเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง เพื่อส่งต่อไปยังผู้ยากไร้รวมถึงเด็กยากไร้ที่ขาดแคลนเสื้อผ้านุ่งห่มต่อไป