จังหวัดพิษณุโลก ร่วมปลูกป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

แบ่งปัน

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจปลูกต้นรวงผึ้งไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ณ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day  โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจปลูกต้นรวงผึ้งไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อม โดยมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและความเป็นสิริมงคล เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวพิษณุโลก และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 อีกทั้งเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวน 450 คน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 12 ต้น และปลูกไม้มงคลจำนวน 1,010 ต้น