บ้านสระโคล่ จัดมหกรรมคัดแยกขยะถูกหลักและผักปลอดสารพิษ

แบ่งปัน

บ้านสระโคล่ จัดมหกรรมคัดแยกขยะถูกหลักและผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพในโครงการชุมชนน่าอยู่

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนวัดสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดมหกรรมคัดแยกขยะถูกหลักและผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพในโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านสระโคล่ โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลบ้านสะโคล่ให้การต้อนรับ

เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอเมืองพิษณุโลกให้ความสำคัญกับการประกาศสงครามขยะ โครงการชุมชนน่าอยู่บ้านสระโคล่ จึงจัดกิจกรรมของครัวเรือน คัดแยกขยะถูกวิธีและปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ โดยการส่งเสริมให้กลไกการบริหารจัดการชุมชนที่เรียกว่าสภาผู้นำชุมชน ไม่สามารถจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นำและชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน และส่งเสริมให้สภาผู้นำและชุมชนมีการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนอย่างเป็นระบบถูกวิธี โดยกิจกรรมของโครงการชุมชนน่าอยู่ของบ้านสระะโคล่ในปีที่ 2 สภาผู้นำและครัวเรือนแกนนำปลูกผักปลอดสารพิษจำนวน 50 คนเรือน คัดแยกขยะจำนวน 80 ครัวเรือน และสภาผู้นำชุมชนจำนวน 30 คน โดยการขับเคลื่อนออกติดตามประชุมทุกเดือนมีครัวเรือนปลูกผัก ปลอดสารพิษในครัวเรือน ครัวเรือนคัดแยกขยะเปียกโดยใช้ถังขุดหลุมหมักเป็นปุ๋ย งดใช้โฟม ถุงพลาสติก มาใช้ถุงผ้าแทน พร้อมคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบดีเด่นจำนวน 8 คุ้มบ้าน พร้อมมอบใบประกาศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

(ขอบคุณ ภาพ ข่าว คุณธณรัฐ เกิดมณี)