รับน้องใหม่หัวใจเกษตร พาน้องลงแขกดำนา

แบ่งปัน

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก โดย อาจารย์วริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรม งานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา) และ กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา” ปีการศึกษา 2562

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ทาวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 400 คน ในพื้นที่ จำนวน 4 ไร่

โดยใช้ข้าวพันธ์ A1 (เอวัน) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถต้านทานแมลงศัตรูพพืชได้ดีกว่าพันธุ์ พิษณุโลก 2 และ พันธุ์ กข47 มีการปลูกในเขตพื้นที่ เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย และพิษณุโลก มีระยะการปลูก 100 – 105 วัน ใช้วิธีการปลูกแบบดำต้นเดี่ยว ระยะห่าง 30 x 25 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกต่อไป โดยทำการ ปลูกแบบไร้สารเคมี ตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โดยก่อนการทำกิจกรรมลงแขกดำนา รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เรื่อง วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา จากนั้น นักศึกษาใหม่ ได้เตรียมตัวและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบริเวณแปลงนาสาธิตสาขาพืช ศาสตร์ และพร้อมใจกันประกอบพิธีแรกดำนา” กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และพระแม่โพสพ และร่วมลงแขกดำนา ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ตระหนักถึง ความสำคัญของข้าว เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก มุ่งเน้นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงในการรับน้อง เพื่อให้น้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรัวมหาวิทยาลัยฯ เกิดความอบอุ่นใจ ความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา ในสถาบัน เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ จะสร้างแรงผลักดันในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติต่อไป