มทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม ชุมชนรับรอง (RL-PGS)

แบ่งปัน

ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระบบชุมชนรับรอง “RL-PGS”  ระหว่าง   ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบ “ชุมชนรับรอง” จากฐานความเชี่ยวชาญของชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM หรือตามบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์” โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม 11 หน่วยงาน อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก สภาเกษตรกร จ.พิษณุโลก เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มิ่งมงคล เป็นต้น

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังให้เกียรติมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระบบชุมชนรับรอง “RL-PGS”   ให้กับเกษตรกรจำนวน 24 ราย ทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างระบบการรับรอง และสามารถควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการมุ่งเข้าสู่การผลิตสินค้าอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรอง รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสพิจารณาเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรอง สร้างความไว้วางใจในด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพได้