มูลนิธิ เมเจอร์แคร์ (Major Care Foundation) จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”

แบ่งปัน

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีเด็กและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมาก ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ขาดโอกาสต่างๆ ไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษา หรือได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ดังนั้น จึงมีความมุ่งมั่นและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาและพัฒนาสังคมไทย สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่ดีและสังคมแห่งคุณภาพ จึงคิดริเริ่มก่อตั้ง “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ หรือ Major  Care Foundation” ขึ้น


โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด หากแต่มุ่งเน้นด้านการช่วยเหลือส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์เป็นหลัก เน้นด้านการศึกษาควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เติมเต็มประสบการณ์ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุ ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเติบโตเป็นบุคคลากรหรือเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยตัวเอง พึ่งพาตัวเอง และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
  3. ร่วมมือกับหน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชนต่างๆ ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ
  4. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หลังจากเปิดตัว มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไปแล้ว ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำน้องๆ ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์แล้วจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2556 กว่า 21,546 คน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนไปแล้วกว่า 21,546 ชุด และนำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 5,958 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ เชียงใหม่,กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, นครสวรรค์, อุบลราชธานี, สกลนคร, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, นครราชสีมา, สระบุรี, อยุธยา, จันทบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, สมุย, หาดใหญ่ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ครั้งนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เปิดโอกาสให้น้องๆ กว่า 250 คน พร้อมครูผู้ดูแล ชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “พระมหาชนก” และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนใจดี ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร๋ ซีนีเพลก สาขาเซนทรัลพลาซาพิษณุโลก