กษจ.จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

แบ่งปัน

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น สำนักชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยมี ดร. สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย จำนวน 6 อำเภอ 77 ตำบล 276 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอวังทอง 9 ตำบล 63 หมู่บ้าน อำเภอบางกระทุ่ม 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน อำเภอพรหมพิราม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน อำเภอเนินมะปราง 6 ตำบล 65 หมู่บ้าน อำเภอนครไทย 9 ตำบล 67 หมู่บ้าน และอำเภอชาติตระการ 6 ตำบล 42 หมู่บ้าน มีผลกระทบด้านการเกษตร 143,839 ไร่ ปศุสัตว์ 608,002 ตัว ประมง 1,422.50 ไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย จึงได้จัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น โดยมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย ตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายด้านการเกษตรอย่างทันสถานการณ์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง

จังหวัดพิษณุโลกดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรมได้แก่ การจัดประชุมรับฟังนโยบายและเวทีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน สำนักชลประทานที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติและมอบปัจจัยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย วัดแม่ระหัน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดพิษณุโลกมอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงแหล่งธรรมชาติจำนวน 600,000 ตัว ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกมอบสารสกัดจากสะเดา ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจำนวน 50 ราย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 มอบต้นกล้าพืชผักสวนครัวจำนวน 50 ราย สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก มอบน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.6 เพื่อเร่งการย่อยสารอินทรีย์ลดกลิ่นเหม็นในน้ำเน่าจำนวน 50 ราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกมอบเวชภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์จำนวน 40 ราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกมอบพืชอาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกร 24 ราย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมอบให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประสบภัยเพื่อให้สมาชิกกู้ฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดจำนวน 8 กลุ่ม พร้อมจิตอาสาหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน