ร.พ.พุทธฯ เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน

แบ่งปัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้มีการบริการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีอาการคงที่ สามารถรับยารักษาโรคได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยลงทะเบียนเข้าโครงการซึ่งผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดูแลยาเดิม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 10.00 น. และห้องจ่ายยา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และเข้าพบแพทย์เพื่อประเมิน

โดยต้องเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีอาการคงที่ และอนุญาตให้ไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ พร้อมยื่นใบสั่งยาที่ห้องยา ให้เภสัชกรตรวจสอบใบสั่งยาก่อนรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน และผู้ป่วยรับเอกสารยืนยันการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยสามารถรับยาได้ในวันรุ่งขึ้นหรือไม่เกิน 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ป่วยต้องมียาเดิมเหลืออย่างน้อย 2-7 วัน เพื่อเป็นการประเมินของเภสัชกรในการจ่ายยาครั้งต่อไป หากพ้นกำหนดรับยาต้องติดต่อรับยาที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพุทธชินราชเท่านั้น และต้องเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมด 17 ร้าน ได้แก่ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนตำบลในเมือง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสาขา 2 ตำบลท่าโพธิ์ ศูนย์ฟาร์มมาเซียพลัส 1 ตำบลในเมือง ศูนย์ยาฟาร์มาเซียพลัส 2 ตำบลในเมือง ร้าน พ.เภสัชกร ตำบลในเมือง ร้านรักษ์ยา ตำบลในเมือง ฟาร์มเภสัชกรตำบลในเมือง สีทองเภสัช ตำบลในเมือง ร้านพิษณุโลกคลังยา ตำบลในเมือง สหภัณฑ์เภสัช ตำบลในเมือง ป.คลังยาพลัส ตำบลในเมือง เทคแคร์ ตำบลในเมือง เอ็กซ์ต้าพลัส สาขาปทุมทอง สาขาแยกเรือนแพ ตำบลในเมือง สาขาสินวนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ ครอบครัวเภสัช ตำบลหัวรอ ชัยพรเภสัช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยที่ไปรับยาใกล้บ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น