กลุ่มเซ็นทรัลฯ ประกาศสงครามกับขยะ ตามนโยบายจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จัดทำโครงการ Central Green Project (Waste War) เพื่อประกาศสงครามขยะ ตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะเปียกและมีการกำจัดในครัวเรือน สถานที่ราชการและทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก สามารถลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลกจึงได้มีนำขยะและวัสดุเหลือใช้ที่เกิดภายในศูนย์การค้า จำพวก ผักผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า ฯลฯ มาแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมักมาใช้กับต้นไม้ภายในบริเวณศูนย์การค้าและแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบข้าง โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากทพลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับมอบปุ๋ยหมักจำนวน 1,000 ถุง