เดินทางตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าการเรียนการสอนโรงเรียนบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

จ.พิษณุโลก องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าการเรียนการสอนโรงเรียนบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
วันนี้เวลา 10.30 น. พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอน

ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน10ทุนๆละ1,000บาท รวมเป็นเงิน10,000บาท พร้อมฝากเน้นย้ำการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม โดยยึดหลักพระราชประสงค์รัชกาลที่ 9 สร้างคนดีให้บ้านเมือง และพระราชประสงค์รัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอด ที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การให้มีทัศนคติที่ดี และถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยพร้อมเยี่ยมชมผลงานการเรียนการสอนของนักเรียนในด้านต่างๆเช่นการประกวดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ผลงานด้านทักษะวิชาการ การจัดการการทำเกษตรพื้นที่สูง จากนั้นมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านน้ำจวง เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะอาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ และเสียสละ แก่บ้านเมืองและสังคมต่อไป
สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 447 คน มีครูจำนวน 23 คน ซึ่งปัจจุบันยังมีความจำเป็นครูภาษาไทย ครูภาษาจีน และครูวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนแห่งนี้อยู่บนพื้นที่แวดล้อมด้วยภูเขาสูง และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกกว่า 150 กิโลเมตร