ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตรวจหาสารเสพติด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามนโยบายพิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563

แบ่งปัน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พร้อมด้วยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 600 คน โดยมี นายสุธี ชำนาญกิจ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นางสาวอัจฉรา พานนาค ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก และชุดปฏิบัติการ DOOA 37 เป็นผู้ตรวจสารเสพติดในร่างกาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายพิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563 ของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

โดยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 8 มาตรการ โดยมาตรการกวาดล้างยาเสพติด มาตราการบำบัดรักษา มาตรการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มาตรการปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด มาตรการ Extra Re -x-Ray เยาวชนทุกคนปลอดยาเสพติด มาตรการจัดระเบียบสังคม มาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ มาตรการอำนวยการสนับสนุน จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในครั้งนี้จำนวน 600 คนไม่พบสารเสพติดในร่างกาย