กลุ่มนักเรียนจัดแสดงละครดาวลูกไก่สะท้อนปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

แบ่งปัน

อบจ.พิษณุโลก ส่งเสริมการแสดง “ละครดาวลูกไก่” ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดแก่ชุมชนต่างๆ ใน อ.นครไทย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการละครเร่รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์และยาเสพติดแก่ชุมชน หรือ “ละครดาวลูกไก่” ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ บ้านซำรู้ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอาวุธ ยวนแห่ว เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิฤษณุโลก และ นายอโณทัย บัวขัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ร่วมเปิดโครงการ

ทั้งนี้สำหรับ “กลุ่มละครดาวลูกไก่” เป็นกลุ่มละครที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนักแสดง ส่วนมากเป็นนักแสดงจิตอาสาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นกลุ่มละครที่นักเรียนช่วยกันคิดเรื่องที่แสดง คิดบทละคร วางตัวนักแสดง และแสดงเองทั้งหมด โดยนำปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ หรือปัญหาต่างๆ ในชุมชนมาผลิตเป็นละครเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโทษภัยและวิธีป้องกันปัญหายาเสพติด รวมถึงวิธีการป้องกันและรักษาโรคเอดส์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆ เนื่องจากใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแสดงออกที่สร้างสรรค์ มีจิตอาสาและมีภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี และเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสานสัมพันธ์กับชุมชนต่อไป

ทั้งนี้สำหรับ “กลุ่มละครดาวลูกไก่” เป็นกลุ่มละครที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนักแสดง ส่วนมากเป็นนักแสดงจิตอาสาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นกลุ่มละครที่นักเรียนช่วยกันคิดเรื่องที่แสดง คิดบทละคร วางตัวนักแสดง และแสดงเองทั้งหมด โดยนำปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ หรือปัญหาต่างๆ ในชุมชนมาผลิตเป็นละครเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโทษภัยและวิธีป้องกันปัญหายาเสพติด รวมถึงวิธีการป้องกันและรักษาโรคเอดส์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆ เนื่องจากใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแสดงออกที่สร้างสรรค์ มีจิตอาสาและมีภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี และเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสานสัมพันธ์กับชุมชนต่อไป

โดยในปีนี้มีกำหนดการแสดงละครตั้งแต่วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่อำเภอนครไทย ดังนี้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ตำบลหนองกระท้าว, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านซำรู้ ตำบลห้วยเฮี้ย , วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านแยง ตำบลบ้านแยง และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านนาโพธิ์นาจาน ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยในการแสดงครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชนและประชาชนภายในชุมชนร่วมชมละครจำนวนมาก