อบจ.พิษณุโลก จับมือกองทัพน้อยที่ 3 – ทม.อรัญญิก – อบต.สมอแข ขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชคลองโคกช้าง สร้างอาชีพในชุมชน

แบ่งปัน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง ระหว่างวันที่ 24-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานโดมหมู่บ้านชุมชนชาวแพ หมู่ที่10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกองทัพน้อยที่ 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก และองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

โดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก กล่าวรายงานวัตุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองโคกช้างที่เป็นปัญหาต่อการไหลหรือการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำเสียและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนเพื่อนำผักตบชวาที่ไม่มีประโยชน์มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนและให้ประชาชนได้แสดงพลังแห่งความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนต่อไป

โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประชาชนและทหารสังกัดกองทัพน้อยที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 และประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก จากนั้นมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขุดลอกผักตบชวาและกำจัดวัชพืชคลองโคกช้าง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับกองทัพน้อยที่ 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก และองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พันเอกธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ 3

พร้อมทั้งมีกิจกรรมการนำผักตบชวาภายในคลองโคกช้าง มาทำเป็นปุ๋ยหมักและเครื่องจักรสานเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพภายในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระและการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพบนพื้นที่ของการลดรายจ่าย สร้างรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชน และในโอกาสนี้ทางทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้นำรถบรรทุกมาขนผักตบชวาภายในคลองโคกช้างครั้งนี้เพื่อนำไปให้ผู้ต้องขังทำเป็นเครื่องจักรสาน อาทิ กระเป๋าสะพาย โต๊ะรับแขก กล่องใส่ทิชชู แจกัน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง หากท่านใดต้องการผักตบชวาภายในโครงการดังกล่าวเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักก็สามารถมาติดต่อขอรับได้