จ.พิษณุโลก เสนอถนนสนามบิน-บึงพระ เป็นถนนปลอดภัย ในการประชุมคณะกรรมการ นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Conference

แบ่งปัน

วันนี้ (13 มี.ค 63) นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำส่วนราชการ หน่วยงาน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมอาชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้จัดการประชุม ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ นปถ. เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมมีการสรุปผลโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 การประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3

ในส่วนของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ผ่านกลไกของพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนการบูรณาการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้ ได้แบ่งแนวทางการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง แยกเป็น ช่วงการเตรียมพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2563 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10 -16 เมษายน 2563 โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายมุ่งขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563