ศึกษาธิการพิษณุโลก #คุมเข้มออกตรวจโรงเรียนรัฐและเอกชนในระบบและนอกระบบ

แบ่งปัน

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางลัดดาวัลย์ โตโหมด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางวรางคณา อนันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ออกตรวจสถานศึกษาโรงเรียนรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนโรงเรียนกวดวิชาในกำกับ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวสโคโรนา 2019 (COVD-19) มีการแพร่ระบาด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก นั้น มีโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนกวดวิชาที่มีมากถึง 83 แห่ง โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน จะมีนักเรียนจากต่างจังหวัดรอบข้าง เข้ามาเรียนพิเศษกันเป็นจำนวนมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ออกกำชับให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ปิดการเรียนการสอน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป

พบว่าโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนกวดวิชา ได้ปิดทำการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี พร้อมนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ลงชื่อรับทราบในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำติดป้ายประกาศภายในโรงเรียนด้วย

วรางคณา อนันตะ ภาพ/ข่าว
ผอ.กลุ่มอำนวยการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก