อบจ.พิษณุโลก ลุยแจกน้ำช่วยเหลือชาวบ้านเขาหนองกบ ต.ดินทอง อ.วังทอง กว่า 255 หลังคาเรือน ขาดแคลนน้ำ

แบ่งปัน

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายวิเชียร ภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง พร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน ออกไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง

ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่บ้านเขาหนองกบ กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติแห้งขอดเพราะฝนหยุดตกทิ้งช่วงและไม่มีประปาหมู่บ้าน จนต้องซื้อน้ำบาดาลจากพ่อค้ามาใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน ราคาถังละ 30 บาท (1,000 ลิตร) ส่งผลให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านกว่า 255 หลังคาเรือน ประชากร 336 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงขอรับการสนับสนุนมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายให้ตามบ้านเรือนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยได้จัดเตรียมถังน้ำและภาชนะมารอรับน้ำอุปโภคบริโภคจากเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้ใช้ภายในครัวเรือนของตนเอง โดยประชาชนต่างดีใจและขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่มาให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้

สรุปผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1–17 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 468,000 ลิตร ดังนี้ อำเภอวังทอง จำนวนทั้งสิ้น 396,000 ลิตร, อำเภอพรหมพิราม จำนวนทั้งสิ้น 24,000 ลิตร, อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 48,000 ลิตร

นอกจากนี้ได้สนับสนุนท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองกะท้าว, ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ