คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก สั่งปิดอาคารชุด แอททรีคอนโด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แบ่งปัน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น แอททรีคอนโด ถนนบึงพระจันทร์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้นำคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2194/ 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารชุด แอททรีคอนโด จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานที่ดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35 (1) (3) แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อพ. ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่ง ให้ปิดอาคารชุด แอททรีคอนโด ถนนบึงพระจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น โดยห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ตามข้อ 1 เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ( นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หรือผู้เป็นนายอำเภอเมืองพิษณุโลกมอบหมาย) ผมให้บุคคลซึ่งอยู่ในบังคับตามคำสั่งนี้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกกำหนดไว้ อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผล เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก