บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่อไป

แบ่งปัน


วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ จากผู้แทนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอ พร้อมผู้แทนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอลจำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในการประกอบสัมมาอาชีพทุกสาขาโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่สถานประกอบการถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว ทำให้ขาดรายได้ ประกอบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้ส่งจดหมายขอความร่วมมือจากบริษัท ให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งในการนี้ บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยได้จัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 2 แสนชุด มูลค่า 60 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้รับถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท และทางบริษัทได้ให้ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขาพิษณุโลก เป็นผู้ดำเนินการจัดทำถุงยังชีพ ในครั้งนี้ โดยส่งมอบถุงยังชีพผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่อไป