กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 จังหวัดพิษณุโลก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

แบ่งปัน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายธีรสิทธิ์ วงศ์วาร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชนรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2562 ถึงปีพศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน เมื่อปลูกต้นไม้แล้วให้ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ด้วยเพื่อเป็นการนับสถิติการปลูกต้นไม้ตามโครงการ โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วประเทศให้ได้ 1 ล้านต้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม