ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จัดงาน”IPC 2 Design 2019 You Dream , We Design”

แบ่งปัน
  • 18
    Shares

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2  นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “IPC 2 Design 2019 You Dream , We Design”  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562   ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยน โครงสร้าง ทางเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วย การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ท้องถิ่น เติมเต็มศักยภาพเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ อาทิ ด้าน บัญชีและการเงิน ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ด้านการเพิ่มผลิตภาพ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านมาตรฐาน เพื่อปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างแนวทางการ พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการด้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Design Center) จึงมีแนวคิดในการใช้ประโยชน์ของ Design Center และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถจัดทำเป็นต้นแบบไว้ให้บริการกับผู้ประกอบการ SMEs ได้ รวมถึงการมีเครือข่าย สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ที่มีผลงานทั้งทางด้านงานวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับ SMEs ได้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ต่อยอดนวัตกรรม การสร้างแนวคิดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น และการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกกับ SMEs นอกจากนี้ยังสามารถเป็นศูนย์กลางในการพบปะกันระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กับ เครือข่าย หรือ นักออกแบบ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้แต่ผู้ประกอบการด้วยกันเอง และเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม