ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน

แบ่งปัน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น อาคารพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะความชำนาญ การปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวัง และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธี เสริมสร้างสมรรถนะ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในพิธีต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการรวมทั้งทักษะพื้นฐานต่างๆในการปฏิบัติราชการ กฎระเบียบและการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สำนักพระราชวังกำหนดและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นปัจจุบัน

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2563 รุ่นละ 79 คนรวมผู้อบรมทั้งสิ้น 158 คน