ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3แผนกประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3

แบ่งปัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
แผนกประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์​ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกคูคลอง, พัฒนาในพระราชวังจันทน์, พัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านหน้าพระราชวังจันทน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน