ชมรมลิเกพิษณุโลก จัดไหว้ครูเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม(ลิเก)

แบ่งปัน


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการประกอบพิธีไหว้ครูลิเก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะลิเกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือองค์ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติหรือทักษะ ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการสืบทอดกันมาจากกลุ่มคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคนซึ่งประกอบด้วย วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมประเพณีและเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล งานช่างฝีมือดั้งเดิม การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นต้น

ศิลปะการแสดงลิเกจังหวัดพิษณุโลก เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีครูอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาการแสดงให้กับศิษย์ เพิ่งไปถึงสิ่งที่เจนในฐานผู้สืบทอด จึงกำหนดประกอบพิธีไหว้ครูลิเก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมการประกอบพิธีกรรมไหว้ครูลิเก เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยการทำบุญถวายเครื่องสักการะ แก่ครู อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ นั่นเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณครู อันเป็นสิ่งเตือนใจที่จะประพฤติ ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ในครั้งนี้โดยมี น้าโย่ง เชิญยิ้ม (นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา) ศิลปินตลกชื่อดัง อ่านโองการไหว้ครูลิเก