มูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า ตลาดใต้มอบรถวิลแชร์ ให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ชรา

แบ่งปัน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น มูลนิธิศาลเจ้าปุนเถ้ากง-ม่า จังหวัดพิษณุโลก นายสมเกียรติ พูนสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายเจษฎา ลิ้มตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ้ง คณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าปุงเถ่ากง-ม่า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบรถวิลแชร์ ให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ชรา จำนวน 150 คัน

ด้วยมูลนิธิปอเต็กตึ้งเป็นองค์กรสาธารณกุศล พี่ขอตั้งมาเป็นเวลา 110 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับเพื่อนมนุษย์ ผู้เดือดร้อน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์ และ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ มีหน่วยงานในสังกัดคือ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน หัวเฉียว การจัดโครงการปอเต็กตึ้งสงเคราะห์สังคม โดยการมอบรถวิลแชร์ให้กับผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตั้งแต่ปีพศ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกระจายความช่วยเหลือไปสู่ภาคต่างๆของประเทศไทย ในปี 2563 มูลนิธิปอเต็กตึ้งได้พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการมอบรถวิลแชร์ ให้แก่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจำนวน 150 คัน คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ทั้งสิ้น 315,000 บาท