พิษณุโลก จัดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. รุ่นที่ 2

แบ่งปัน

นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล ประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายธรรมรัตน์ เพชรี สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , คณะวิทยากร และ อสม. ที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายโรงพยาบาลพระพุทธชินราช จำนวน 6 แห่ง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

การอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. นี้เป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข คือการพัฒนาศักยภาพบริการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ลงลึกถึงหมู่บ้าน และชุมชน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเน้นให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานสาธารณสุขในระดับตำบลด้วยหัวใจ 4 ดวง ซึ่งเป็นเสาหลักในการทำงาน คือ

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2) อสม.
3) แผนสุขภาพตำบล
4) กองทุนสุขภาพตำบล

โดยเฉพาะ อสม นั้นถือเป็นหัวใจดวงใหญ่ และสำคัญเนื่องจากเป็นผู้เสียสละ เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐ กับประชาชนในชุมชน ในการดำเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณสุข และมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ทั่วประเทศ ที่ทำงานให้กับชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหนาวยงานต่างๆ ในบทบาทเชิงรุก รวมทั้งในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัวสามคน คือ หมอประจำบ้าน (อสม) ,หมออนามัย และหมอครอบครัว ทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขต้องมีบทบาทหน้าที่และภารกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทั้งด้านทักษะ วิชาการและองค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตามนโยบาและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการ “อบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหบ้าน (อสม) ปีงบประมาณ 2564” ขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ ทักษะการดำเนินงานของ อสม. ให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนให้บรรลุตามยุทธศสตร์จังหวัดพิษณุโลก และกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 มีจำนวน อสม. ที่เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 203 คน ซึ่งเป็น อสม.ที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายโรงพยาบาลพุทธชินราช จำนวน 6 แห่ง โดยมีกำหนดการอบรม จำนวน 2 วัน คือวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล