ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียกประชุม ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ การปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

แบ่งปัน

11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ห้องประชุม 741 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ การปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ covid-19 ( Coronavirus Disease 2019 COVID -19 ) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอ และผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีกจำนวน 27 จังหวัด

ทำให้มีผู้ติดเชื้อขยายเป็นวงกว้างหลายพื้นที่ ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ออกเป็น 4 ระดับคือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อให้คณะกรรมการการควบคุมโรคจังหวัดสามารถกำหนดมาตรการไปในมีประสิทธิภาพ ประกอบกับนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8 ) ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีคำสั่งและประกาศจังหวัดพิษณุโลกกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 โดยกำหนดให้สถานที่ที่มีความเสี่ยงจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 อยากกินผัด จังหวัดพิษณุโลกได้มีคำสั่งที่ 144/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่องศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 จังหวัดพิษณุโลก (ศบค.พล.)

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยมีการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีมาตรการดังนี้ ร้านหมูกระทะ ให้เว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยขนาดกากอาหาร หรือให้มีพนักงานบริการเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารพร้อมส่งถึงมือขนาดให้บริการ สำรวจร้านขายอาหารที่เปิดให้บริการหลัง 24.00 น และขึ้นทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบและให้ลงทะเบียนโปรแกรม ใครชนะ มาตราการวัดระยะห่าง จัดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เพิ่มมาตรการมีระยะห่างและ จำกัดผู้เข้ารับบริการลด ให้เหลือร้อยละ 50 จากพื้นที่ให้บริการ โดยปฏิบัติตามมาตรการเดิมอย่างเคร่งครัด และปิดให้บริการเวลา 23.00 น ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป