นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ (รอบ Covid-19)

แบ่งปัน

นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพลับพลึง โรงพยาบาลพุทธชินราช จัดกิจกรรมตารางจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ (รอบ Covid-19) เพื่อรองรับการช่วยเหลือทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เตรียมพร้อมข้าราชการบรรจุใหม่ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร เพื่อนร่วมงาน และหน้าที่รับผิดชอบ

ดร.สีใส ยี่สุ่นแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Covid-19 แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่จะสามารถป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถดำเนินการเองได้ทันทีหลังจากที่ข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารายงานตัวที่หน่วยงาน เพื่อต้องการพัฒนาให้ข้าราชการใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ และรวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติงานของการเป็นข้าราชการที่ดี