จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติ L’Etape Thailand by Tour De France ปี 2022-2024

แบ่งปัน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก นายพิพัฒน์ สัสดีแพง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติ L’Etape Thailand by Tour De France ปี 2022-2024


จังหวัดพิษณุโลก ได้มีคำสั่งที่ 3925/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติ L’Etape Thailand by Tour De France ปี 2022-2024 ได้มีการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำเอกสารและเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประกอบกับการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่ MICE City ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และมีความครอบคลุมในมิติการพัฒนาทุกด้านที่เกี่ยวข้อง โดยเกณฑ์การเตรียมพื้นที่การจัดการและสาธารณูปโภคพื้นที่ในการยื่นขอรับสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพ L’Etape Thailand by Tour De France ปี 2022-2024

ในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องพื้นที่การจัดงาน เช่น พื้นที่บริเวณจัดงาน ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และ สาธารณูปโภค ระบบอินเตอร์เน็ต การทำใบอนุญาตให้ถ่ายทำวีดีโอและภาพนิ่ง ได้ตลอดงาน ด้านเส้นทางการแข่งขัน ระบบรักษาความปลอดภัยและหน่วยแพทย์พยาบาลขั้นพื้นฐาน ระบบอาสาสมัคร ด้านการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เช่นการเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน ก่อนวันงานแข่งขัน และการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เช่นป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไปในจังหวัด และเสียงตามสายเพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจแก่ชุมชน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ ด้านระบบศุลกากร สามารถออกจดหมายรับรองเพื่องดเว้นเสียภาษีนำเข้าในกรณีที่มีการนำอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดการแข่งขันจากต่างประเทศ งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนจัดงานจากภาคส่วนท้องถิ่น และการจดหมายการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน L’Etape Thailand by Tour De France ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะมีผู้แข่งขันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ พร้อมผู้ติดตาม กว่า 4,000 คน