อบต.ดอนทอง เปิดศูนย์พักคอย โรงเรียนดอนทองวิทยา เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมสังเกตการณ์บุคคลเริ่มป่วย

แบ่งปัน

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในฐานะหัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระดับตำบลประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) และสถานที่ศูนย์พักคอย (Community solation) สำหรับรอรับกลุ่มเสี่ยงของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานดังกล่าวแล้ว โดยขอความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย ในการใช้อาคาร สถานที่ของโรงเรียนดอนทองวิทยาในการจัดตั้งเป็น ศูนย์พักคอย (Community solation) ต่อไป