ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประกาศโครงการ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 หมู่บ้านสีฟ้า”

แบ่งปัน

ผวจ.พิษณุโลก ประกาศหมู่บ้านสีฟ้า ครบ 100% เผยเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 หมู่บ้านสีฟ้า” ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และสร้างความตระหนักรู้ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า หมู่บ้านสีฟ้านั้น คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบริหารจัดการในการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัด การเชิญชวนประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค ได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อวัคซีนมาถึง มีความเข้าใจในหมู่บ้านและชุมชนให้เกิดผลดี มีส่วนร่วมกับทางราชการ ก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็ง ทำให้หมู่บ้านปลอดโควิด-19 หรือ มีผู้ติดเชื้อแต่รักษาหาย มีการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรการเช่นการกักตัว ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านสีฟ้า จากการสืบค้นข้อมูลระดับพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อค้นหาหมู่บ้านที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผลปรากฎว่า จังหวัดพิษณุโลก มีหมู่บ้าน/ชุมชน สีฟ้า ปลอดโควิด – 19 จำนวนทั้งสิ้น 1,084 หมู่บ้าน และ 64 ชุมชน และได้ประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้า ครบ 100 % ทั้งนี้ การขับเคลื่อนหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ เรียนรู้การรับมือและเสริมสร้างให้ทุกหมู่บ้านในจังหวัดเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด -19 อย่างยั่งยืน