“จังหวัดพิษณุโลก” ได้รับเลือกเป็น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021) จากกระทรวงยุติธรรม

แบ่งปัน

จังหวัดพิษณุโลกรับรางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ระดับชมเชย จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีและรับรางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ระดับชมเชย จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 (Human Rights Awards 2021) ในรูปแบบออนไลน์ รูปโฉมใหม่ภายใต้วิถี New Normal รูปแบบออนไลน์ (ZOOM) วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบรางวัล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมกำหนดมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ เป็นประจำทุกปี ให้กับส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และส่วนราชการเทียบเท่ากรม ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ โดยจังหวัดพิษณุโลกมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) มาสู่การปฏิบัติในพื้นที่จนเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม โดยโครงการที่โดดเด่น คือ โครงการคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน ดำเนินการร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ