พิษณุโลก-ในหลวงโปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 3ต.ค.64พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางมาติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัยและเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,886 ชุด ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎร

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รายงานว่า ปัจจุบันพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเนินมะปราง และอำเภอเมืองพิษณุโลก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 28 ตำบล 120 หมู่บ้าน รวม 1886 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 22,556 ไร่ ขณะนี้สถานการณ์ในบางอำเภอเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีอำเภอวังทอง และอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ยังมีระดับน้ำท่วมอยู่ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวแก่ตัวแทนของราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ทั้งนี้ องคมนตรี ยังได้ลงเรือท้องแบน และเดินเท้าลุยน้ำ ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนรวม 5ครอบครัว พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น