อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ต.แม่ระกา อ.วังทอง

แบ่งปัน

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ ทวีสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ของ นายมนตรี ปลอดครบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง นางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอวังทอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ อสพ. เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Kick Off การสร้างฐานเรียนรู้ จำนวน 9 ฐานเรียนรู้ บนพื้นที่ 15 ไร่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ , ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด, ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน, ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี, ฐานการเรียนรู้คนติดดิน, ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ, ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ, ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ และฐานการเรียนรู้คนหัวคันนาทองคำ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ แหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง