ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบาย การบูรณาการทำงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนเมือง 3 ธรรม

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบนโยบาย การขับเคลื่อน การบูรณาการทำงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก เมือง 3 ธรรม ซึ่งประกอบด้วยเมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งธรรมชาติ และเมืองแห่งวัฒนธรรม 4 แยกเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การศึกษา การสาธารณสุข และเกษตร IG โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานวัฒนธรรม ซึ่งมีทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้ ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหาย พัฒนาให้เกิดเป็นองค์ความรู้ เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบโล่ประกาศนียบัตร ให้กับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ที่มีบทบาทสำคัญในการธำรงรักษาและขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติ ด้วยการทำงานบูรณาการ การทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย