อธิบดีกรมการข้าว แนะเกษตรกรให้ปรับตัวนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาข้าว

แบ่งปัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2562 ในแนวคิด “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านข้าวให้แก่ชาวนาในภาคเหนือ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

โดยมีพิธีทำขวัญแม่โพสพ และสู่ขวัญข้าว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนา การจัดแสดงผลงานของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในภาคเหนือ ,ผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 โอกาสนี้อธิบดีกรมการข้าว แนะนำให้เกษตรกรในยุค 4.0 ได้ปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลใหม่ๆ ไปปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร และการลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาทำนาเปียกสลับแห้ง เพื่อลดการใช้น้ำ และสามารถทำได้ทุกพื้นที่