อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ จังหวัดพิษณุโลก “PHITSANULOK SMART CITY” “ท่องเที่ยวปลอดภัยไปพิษณุโลก”

แบ่งปัน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ จังหวัดพิษณุโลก “PHITSANULOK SMART CITY” “ท่องเที่ยวปลอดภัยไปพิษณุโลก” ณ หอประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา โดยจัดขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนาเมืองชนบท ที่มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพฯ และเพื่อประชุมชี้แจงเครื่องมือ Smart Solution ด้านต่างๆ นำมาประปรับใช้ประกอบกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองชนบท บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญนี้ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้

ตลอดจนเพื่อทำให้เกิดแนวคิด การวางโครงการ กำหนดในห้วงเวลาเพื่อจัดลำดับการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ เพื่อการประสานการจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบการต่อการจัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งทำให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยในการสัมมนาครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเงินและการธนาคาร องค์กรเอกชนภายในจังหวัดพิษณุโลก นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน รวม 164 คน

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก สู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Phitsanulok Smart City) โดยได้เข้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่งในประเทศไทย ร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ” สถาบันพระปกเกล้า โดยหลักการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องต่างๆ เช่น Smart Environment, Smart Energy, Smart Economy, Smart Governance, Smart Mobility, Smart People และ Smart Living ฯลฯ การประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรฯลฯ เพื่อให้บริการสาธารณะของเมืองมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตประชาชน การดำเนินการขับเคลื่อนจำต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งอาจมีการทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต โดยมุ่งหวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป้าหมายแรกเริ่มต้นการขับเคลื่อนที่ “ท่องเที่ยวปลอดภัยเมืองพิษณุโลก” (Safe Tourism, Phitsanulok is your destination) หรือ “ท่องเที่ยวปลอดภัยไปพิษณุโลก”.