“Smart Soldiers Strong Army ” โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงกิจกรรมการแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ ทภ.3 สร้างบุคลต้นแบบดี แข็งแกร่ง สง่างาม

แบ่งปัน

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย  พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมทีมช่างภาพ PR ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 พบปะสื่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด  แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญต่อกำลังพลและหน่วยทหาร ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการประพฤติตน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีวินัย และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ตามนโยบาย “Smart Soldiers Strong Army” นั้น

แม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลทุกระดับ โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายของทหารกองประจำการ ซึ่งได้เข้ามารับราชการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากสภาพการเป็นวัยรุ่นพลเรือนทั่วไป สู่การเป็นทหารต้นแบบ  โดยมอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย ได้ปลูกฝังให้มีการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี การสร้างลักษณะทหารที่สง่างามด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเป็นขั้นตอน มีการดำเนินการดังนี้

 1. จัดสรรเวลาในห้วงการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ให้ทหารใหม่ได้มีโอกาสเสริมสร้างกล้ามเนื้อ  โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) และอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย (เน้นประเภทลูกเหล็ก บาร์เบล หรือ ดรัมเบล)

 2. ให้มีการจัดการแข่งขันเพาะกายของทหารใหม่ระหว่างหน่วยฝึกฯ โดยหน่วยกองพล, มณฑลทหารบก และกองบัญชาการช่วยรบ เป็นหน่วยจัดการแข่งขันฯ ดังกล่าว

 การแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ. 2562 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ในห้วงเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดหน่วยฝึกทหารใหม่เข้าแข่งขัน  เป็นกลุ่มพื้นที่ เพื่อคัดเลือกทหารกองประจำการ ที่มีพัฒนาการทางร่างกายดีเด่น เข้ารับมอบรางวัลและ  ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลต้นแบบของการรักสุขภาพและการออกกำลังกาย