การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

แบ่งปัน

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสํานึกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน พร้อมด้วย นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้อนุมัติให้จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการประชุมเชิง ปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ภายใต้โครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐาน นิเวศและประวัติศาสตร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบอำนาจให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างการเรียนในการจัดการขยะมูลฝอย ในสถานที่ท่องเที่ยวและในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยกำหนดประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงหลายแห่ง ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว ครบครัน ทั้งที่พัก อาหาร ไปจนถึงกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยว รวมถึงนักลงทุนจากที่ต่าง ๆ เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่า ขยะมูลฝอยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อรณรงค์และ สร้างการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยวและในชุมชนและเพื่อพัฒนากลไกและระบบการจัดการขยะมูลฝอย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม เชิง ปฏิบัติการฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จำนวน 2,000  คน แบ่งเป็น จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,000 คน จังหวัดตาก จังหวัด อุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดละ ๒๕๐ คน นอกจากนั้นยังได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ ที่เป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวมถึงในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่กำกับดูแล ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และท้องถิ่นอำมาทุกอำเภอ ร่วมพิธีเปิดและสังเกตการณ์ฯ อีกทั้งสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 2,400 คน

สาระของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยภาคเช้า การบรรยายของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ และ การเสวนาโดยวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก ในภาคบ่าย จะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การเสนอนวัตกรรม ปัญหาอุปสรรค แบ่งกลุ่ม work shop การจัดการขยะและคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 โดยทีมวิทยากร ดร.สมไทย วงษ์เจริญ และทีมวิทยากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก