ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

แบ่งปัน

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น ห้องขุนพิเรนทรเทพ อาคารหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเขต 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (FUNCTIONAL EXERCISE) โดยมีนายธรรมนูญ ทองสุข บริษัทจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับ

ด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ปัจจุบันมีการแพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกทั้งหมด 26 ประเทศ ถึงแม้ว่าโลกนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก หากมีการระบาดของโรคในประเทศไทยแล้วจะกำจัดโรคได้ยากเพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานในผลิตภัณฑ์จากสุกรและสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิต ยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100% โดยจากการประเมินมูลค่าความเสียหาย หากมีการเผยแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยจะมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 125,000 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมความเสียหายด้านสังคม

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง และเพื่อประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านในการเผชิญสถานการณ์การเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร