กองบิน 46 จัดพิธีรับ-ส่งตำแหน่งหน้าที่ผู้บังคับการคนใหม่

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2562  ที่ลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46  ได้จัดให้มีพิธีรับ- ส่งตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน 46 คนใหม่ ระหว่าง นาวาอากาศเอก กฤษณ์  เกตุรักษ์ อดีตผู้บังคับการกองบิน 46 และนาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 คนใหม่โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยในพิธีรับ-ส่งตำแหน่งในครั้งนี้อดีตผู้บังคับการกองบิน 46 และผู้บังคับการกองบิน 46 คนใหม่ ได้ตรวจรับการเดินสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเพื่อทำความเคารพ และรับมอบธงตราสัญลักษณ์ จากนั้นอดีตผู้บังคับการกองบิน 46 ได้กล่าวขอบคุณกับนายทหารกองทัพอากาศ และผู้ใต้บังคับบันชาทุกนายที่ร่วมในพิธี จากนั้นนาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 คนใหม่ ได้กล่าวให้โอวาท กับนายทหารของกองบิน 46  และพร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน 46

เพราะการปฏิบัติงานให้สำเร็จนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวภายในหน่วยงาน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความจริงใจต่อกัน ความซื่อสัตย์ เสียสละ ขยันขันแข็ง และอดทน ผมขอรับหน้าที่การบังคับบัญชา สืบต่อจากท่านในตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน 46 ไว้ต่อไป และจะปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ หลักการและรูปแบบที่ดีงามตลอดจนนโยบายที่ท่านได้วางรากฐาน และริเริ่มด้วยดีแล้ว ผมจะตั้งใจปฏิบัติงานให้บังเกิดสัมฤทธิ์ผล ดังที่ท่านได้มุ่งหมายไว้ทุกประการ