พิษณุโลก เตรียมรับมือภัยแล้งจัดตั้งศูนย์บัญชาเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค

แบ่งปัน
  • 71
    Shares

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ จึงได้ให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(อาคารหลังเก่า) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและประสานการปฎิบัติงานของจังหวัด ทำหน้าที่อำนายการสั่งการ และประสานการปฎิบัติทุกหน่วยงานในจังหวัด

อีกทั้งได้มอบหมายส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ที่มีศักยภาพตามแนวทางประชารัฐในการสนับสนุนทรัพยากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง และให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจซ่อมแซมพัฒนาเก็บกักน้ำกลาง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน โดยกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำกลาง เพื่อการอุปโภค บริโภค บริเวณสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือน ตลอดจนคำแนะนำในการปฏิบัติแก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง รายงานข้อมูล และประสานข้อมูลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

สำหรับ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ทุกอำเภอต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์