พิธีปล่อย ขบวนรถถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการบริหารจัดการพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและผู้รับมอบถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid19 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการและแจกจ่ายถุงยังชีพได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและกองทุน ศาลหลักเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในทุกอำเภอรวมจำนวนถุงยังชีพทั้งสิ้น 4, 428 ถุงเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบและได้รับการช่วยเหลือในวันนี้จำนวน 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการทำประชาคม ในระดับอำเภอแล้ว จำนวน 3,308 คน 2. กลุ่ม ที่อำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 1,048 คน 3. กลุ่มผู้ยากไร้ที่ได้รับการจัดสร้างบ้านตามโครงการบ้านรัฐร่วมราษฏร์กาชาดร่วมใจปี 2562 ถึง 2563 จำนวน 72 คน ซึ่งถุงยังชีพจำนวนดังกล่าวจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง 3 กลุ่มให้มีปัจจัยพื้นฐานทางด้านโภชนาเพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงชีวิตในช่วงที่ยังคงมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid – 19 ต่อไป