ผู้ว่า ฯ มอบธงเขียว ปล่อยขบวนรถประกาศอำเภอปลอดโควิด-19

แบ่งปัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบธงอำเภอปลอดโควิดจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อจัดร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น อาสาสมัครและประชาชนจังหวัดพิษณุโลกกว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม

เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั่วโลก เริ่มต้นจากการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก จนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกกว่า 4,700,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 313,000 ราย ข้อมูลณวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 3,028 ราย เสียชีวิต 56 ราย ข้อมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยจำนวน 6 ราย ปัจจุบันมีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ได้แก่ มาตรการสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดโดยการจัดตั้งด่านคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัดเป็นระยะเวลา 14 วัน มาตรการป้องกันโรคได้แก่การให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นับเป็นวันที่ 38

เพื่อให้การดำเนินงานในการป้องกัน ควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการหมู่บ้านปลอดโควิด-19 โดยมีมาตรการในการดำเนินงานในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านอย่างเข้มข้น โดยไม่มีประชาชนที่มีภูมิลำเนาและอาศัยในพื้นที่นั้นๆติดเชื้อ มีระบบเฝ้าระวังและรายงานผู้ที่เดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ให้นายอำเภอทราบภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ที่ถูกกักกันทุกรายจะต้องได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานที่จังหวัดกำหนด ต้องไม่พบการร่วมวงดื่มสุรามากกว่า 2 คนขึ้นไปยกเว้นคนในครอบครัวเดียวกัน ลงบันทึกระบบรายงานผู้ได้รับการกักกันตัวอย่างครบถ้วนในระบบ ThaiQM โดยหมู่บ้านที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ จะประดับธงหมู่บ้านปลอดโควิด- 19 และหากอำเภอหมู่บ้านที่ผ่านมากกว่าร้อยละ 90 จะได้รับการขึ้นธงอำเภอปลอดโควิด-19