อบจ.พิษณุโลก ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา

แบ่งปัน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสาธารณะบึงราชนก (บริเวณสวนรุกขชาติ) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา จึงเป็นโอกาสมหามงคลพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงสืบทอดงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงอนุรักษ์พรรณพืชต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมพืชพรรณต่างๆ ของประเทศที่หายากและกำลังจะหมดไปมาปลูกเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้เห็นได้ศึกษาต่อไป ต่อมาในปี 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีพระราชดำริให้จัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เอาไว้ก่อนที่จะถูกทำลาย และเพื่อปลูกรักษาพันธุกรรมพืชเอาไว้ในพื้นที่ปลอดภัย

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้น้อมนำโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านมาดำเนินการ คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากได้เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ ของโครงการที่ได้เกิดขึ้นกับมหาชนชาวไทยในระยะยาว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ผู้อำนวยการและคณาจารย์สถานศึกษา, พนักงานบริษัทไทยแอโรว์, บริษัท ฟอร์ดสองแคว พิษณุโลก จำกัด, บริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว จำกัด, นักเรียน นักศึกษา และสมาชิกชมรมจักรยาน จึงพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เชิงสัญลักษณ์ (ไม้ออกดอกสีม่วง) จำนวน 9 ชนิด, กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นสมอไทย, มะค่า, กระบก, พยอม, และกิจกรรมปลูกผักสวนครัว “สวนผักสร้างสุข สร้างสามัคคี บนวิถีพอเพียง” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้น้อมนำ “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชมารี มาขยายต่อยอดสู่กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ความผูกพัน ความสามัคคี สร้างสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9.